Privacy Policy

Costarica-rondreis

Privacy, jouw persoonsgegevens, hoe gaan we daar mee om. Jouw privé gegevens worden nooit aan derden door gegeven zonder jouw vooraf gaande toestemming.

Costarica-rondreis, gevestigd te  Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Functionaris Gegevensbescherming van Costarica-rondreis is te bereiken via costaricarondreis@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Costarica-rondreis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

privacy costarica-rondreis.nlBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie jouw privacy te misbruiken door gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via costaricarondreis@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Costarica-rondreis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw reis en de betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief of informatie waar je om heb gevraagd.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Privacy Geautomatiseerde besluitvorming

Costarica-rondreis neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Costarica-rondreis) tussen zit. Costarica-rondreis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office, Thunderbird, Google Chrome, Whatssap.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Costarica-rondreis bewaart je privacy persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens als volgt. Alle gegevens worden gewist, een maand nadat er geen relatie meer is tussen jou en Costarica-rondreis, bijvoorbeeld, een maand na afloop van de reis of een maand nadat je hebt besloten niet deel te nemen aan de reis. Met uitzondering van je naam en e-mail adres. Die gegevens worden bewaard om in de toekomst nieuwe aanbiedingen te versturen. Op jouw verzoek kunnen ook die gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Costarica-rondreis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Costarica-rondreis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Costarica-rondreis maakt gebruikt van cookies voor analytische doeleinden om de bezoekersaantallen te tellen,weten uit welk land de bezoekers komen, hoe lang ze de website bezoeken, met welk soort computer ze de website bezoeken. Ook zullen videos van YouTube cookies gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Costarica-rondreis. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar costaricarondreis@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Kopie

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Costarica-rondreis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Costarica-rondreis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met costaricarondreis@gmail.com.